فیلم خارجی

معرفی فیلم کابیریا

پوستر فیلم کابیریا

کابیریا – جووانی پاسترونه

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

درباره فیلم ترومبو

پوستر فیلم ترومبو

ترومبو – جی روچ

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: -1 (from 1 vote)

معرفی فیلم کرید

پوستر فیلم کرید

کرید – رایان کوگلر

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد

پوستر فیلم جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد

جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد – جی جی آبرامز

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

معرفی فیلم جودیت بتولیایی

معرفی فیلم جودیت بتولیایی

جودیت بتولیایی – دیوید وارک گریفیث

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم ویلای دورافتاده

معرفی فیلم ویلای دورافتاده

صحنه ای از فیلم ویلای دورافتاده – دیوید وارک گریفیث

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم ادگار آلن پو

پوستر فیلم ادگار آلن پو

فیلم ادگار آلن پو – دیوید وارک گریفیث

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)