سینمای ایران

نحوه ورود سینما به ایران

ورود سینما به ایران

روز ۲۴ فروردین ۱۲۷۹،مظفرالدین شاه قاجار از تهران به قصد اروپا حرکت کرد.او پس از سیاحت مفصل در اغلب کشورهای اروپا،در اوایل تابستان ۱۲۷۹ به چشمه های معدنی شهر معروف کنترکس ویل فرانسه رفت،مشغول معالجه شد و در همین روزها بود که سینما را شناخت.در سفرنامه مبارکه مظفرالدین شاه می خوانیم که شاه روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۲۷۹ به اتفاق میرزا ابراهیم خان عکاس باشی به تماشای دستگاه سینموفتوگراف ولانترن ماژیک رفته است.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)